Otevření MŠ dne 12.4.2021

Otevření MŠ dne 12.4.2021

Na základě mimořádného opatření vydaného dne 6.4. 2021 ministerstvem zdravotnictví

se MŠ Mladošovice, příspěvková organizace dne 12.4. 2021 OTEVÍRÁ.

Návrat do MŠ se týká dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele.

Pokud budete chtít využít možnost provozu MŠ pro výše uvedené profese, kontaktujte prosím zástupce ředitelky na zastup@msmladosovice.cz nebo na tel.: 728 061 086.

Vstup do MŠ

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy MŠ!

Těmito příznaky se rozumí:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

​Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, jako jsou rýma a kašel, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že jeho zákonný zástupce doloží, že dítě netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálním mimořádném opatření MZd.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Testování dětí neinvazivními antigenními testy

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dítě dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, eviduje škola absenci jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření vydaného MZd dne 6.4.2021 děti povinně testovat, a to 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že se dítě z nějakého důvodu nezúčastní testování v těchto dnech, provádí se antigenní neinvazivní test v den nástupu dítěte do MŠ. Toto testování probíhá vždy před zahájením výuky tzv. samoodběrem nebo při provádění testu asistencí třetí osoby, a to zákonného zástupce. Na výsledky testu čeká zákonný zástupce s dítětem 15. minut. Proto je nutné zajistit včasný příchod dítěte do MŠ, a počítat s možností, že se v případě přítomnosti více dětí, může doba než bude dítě do MŠ přijato protáhnout. Testování bude probíhat v době od 6:15 do 7:45. V případě vhodného počasí a teploty nad 15°C, lze testy provádět mimo budovu MŠ.

V případě testování dětí ve vnitřních prostorách MŠ šatna si každé dítě i jeho zákonný zástupce vydesinfikuje ruce a dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí jí a připraví všechny komponenty. Zákonný zástupce provádí samoodběr dle pokynů: hlavička výtěrové tyčinky by měla být zcela zasunuta do nosní dírky a následně by s ní mělo být jemně 5x otočeno, stejným způsobem se provádí výtěr i z druhé nosní dírky, aby bylo zajištěno dostatečné množství vzorku. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. Následně dle pokynů dohlížející osoby testovaný a jeho zákonný zástupce pokračují k vyhodnocení testu:

 • Zákonný zástupce otevírá vyhodnocovací kartu,
 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů z otvoru B do otvoru A, 
 • odstraní lepící proužek
 • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku
 • zákonný zástupce otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, následně uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
 • zákonný zástupce spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 min..

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID - 19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZd upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT - PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. apod. Pokud tato zpráva nebude doložena, účastní se tato osoba testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních situací spojených s onemocněním COVID - 19 je škola povinna vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

S sebou do MŠ

Vzhledem k aktuální potřebě ochrany zdraví dětí, budeme maximálně využívat venkovní prostředí.

Přineste prosím svým dětem

 • láhev na pití, alespoň 0,5l
 • vybavte šatnu vhodným oblečením (náhradní oblečení, pláštěnku)
 • a připravte dětem oblečení dle aktuální předpovědi počasí.

Naší odpovědností je dodržovat a řídit se aktuálními pokyny vlády ČR a mimořádnými opatřeními vydanými MŠMT a MZd a zajistit tak vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou. 

​​​V případě jakýchkoli dotazů využijte prosím informační linky příslušných státních orgánů MŠMT a MZd.

Děkujeme za pochopení

Za kolektiv MŠ, Veronika Ferenčíková

zástup ředitelky

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-892892663-1-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-12.-dubna-2021.docx.pdf 269.8 Kb